PROIECT IN DEZBATERE LA SENAT PENTRU RELAXARE FISCALA, INCLUSIV ABROGAREA IMPOZITULUI FORFETAR!!!

ROMANIA

PARLAMENTUL ROMAN I EI
CAMERA DEPUTA TILOR
SENA TUL

LEGE

pentru aprobarea unor masuri de reducere a taxelor, impozitelor si

contributiilor sociale in vederea crearii de noi locuri de munca,

cresterii economice si a menfinerii puterii de cumparare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile sj completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Alineatele (2)-(4) ale articolului 18 se abroga.
  2. Litera t) din alineatul (4) a articolului 21 se abroga.
  3. Dup£ articolului 24′ se introduce un nou articol, art. 24′, cu urmatorul cuprins:

„Art. 24′ – Deduced fiscale suplimentare pentru investijii (1) Contribuabililor care investesc in mijloace fixe amortizabile sau imobilizari necorporale amortizabile, destinate activitatilor pentru care acegtia sunt autorizafi, §i care nu aplica regimul de amortizare accelerate, pot deduce fiscal cheltuieli de amortizare suplimentare reprezentand 20 % din valoarea de intrare a acestora, la data punerii in funcfiune a mijlocului fix sau a brevetului de invenfie. Intra sub incident prezentului alineat §i mijloacele fixe achizi^ionate in baza unui contract de leasing flnanciar cu clauza definitiva de

1

transfer al dreptului de proprietate asupra bunului, la expirarea contractului de leasing financiar. Contribuabilii care beneficiaza de facilitate prevazute la prezentul alineat au obligafia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe sau imobilizari necorporale amortizabile eel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare.

(2) Pentru investifii realizate pana la data de 31 decembrie 2010, se acorda o deducere suplimentara din profitul impozabil in cota de 50 % din valoarea investijiilor in construe^ sau a reabilitarilor de construct, infrastructura interna si de conexiune la refeaua publica de utilitafi, |inand seama de prevederile legale in vigoare privind clasificarea si duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe amortizabile. Contribuabilii care beneficiaza de facilitafile prevazute la alin. (1) nu pot beneficia concomitent si de facilitate prevazute in prezentul articol.”

4.             Alineatele (7) §i (8) ale articolului 34 se modified §i vor avea urm&torul
cuprins:

„(7) Prin excepfie de Ia prevederile alin. (6), contribuabilii prevazutf la alin. (1) nou-infiin{ati, Tnfiin^i in cursul anului precedent sau care la sfar§itul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, precum §i cei care in anul precedent au fost platitori de impozit pe veniturile micromtreprinderilor, efectueaza” plafi anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului fiscal al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipate. In cazul contribuabililor care in anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza §i se efectueaza pla(ile anticipate nu mai beneficiaza de facilitafile fiscale respective, impozitui pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina plajile anticipate, este impozitui pe profit determinat conform declarajiei privind impozitui pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul §i impozitui pe profit scutit.

  1. Alineatele (15)-(18) ale articolului 34 se abroga.
  2. Litera l1) din alineatul (7) a articolului 48 se abroga.

7.         Articolului 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 107 – Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3%.”

2

8.             Dupa alineatul (21) al articolului 140 se introduce un alineat nou, alin.
(22), cu urmatorul cuprins:

„(22) incepand cu data de 01 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi, pana la 31 decembrie 2010, cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinfelor noi, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita locuinja include §i amprenta la sol a locuinfei.”

9.    Articolul 14S1 se abroga.

Art. II Ordonanfa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedure fiscala, republieata in Monitorul Official al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile §i completSrile ulterioare, se

modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 114 se introduce un nou articol, art. 1141, cu urmatorul cuprins:

„Art. 1141 – Dispozifii privind plata inainte de termen a obligafiilor fiscale

(1)       Pentru plata inainte de termenul de plata stabilit conform art. 111 a unei obligafii fiscale datorate bugetelor administrate de Agenda Nationals de Administrare Fiscala, contribuabilii beneficiaza de o bonificajie de 5% din valoarea a obligatiilor datorate.

(2)       Bonificatia prevazuta la alin. (1) nu se aplica in urmatoarele cazuri:

a)               pentru obligafiile fiscale reprezentand impozite sau contribufii cu
refinere la sursa;

b)     pentru obligate fiscale reprezentand accize;

c)      contribuabililor care au obligafii fiscale restante §i pentru care nu a fost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligajiile fiscale, in condyle legii;

d)     contribuabililor care nu depun declarable fiscale la termenele stabilite de lege.

(3)       Bonificafiile prevazute la alin. (1) se calculeaza §i se declare lunar de contribuabil, iar plata anticipata va fi diminuata cu valoarea bonificajiei. Veniturile astfel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finanfare.

(4)       In cazul in care urmare a inspecfiei fiscale se constata difference ale obligatiilor de plata ca urmare a declararii unor sume mai mici decat cele datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferenfelor, a bonificafiei de 5%, corespunzatoare diferenfelor respective, precum §i a majorarilor de intarziere aferente.

3

(5)      In cazul in care, ulterior declararii obligator de plata, contribuabilul corecteaza, din proprie inijiativa, obligafia de plata, in sensul majorarii acesteia, este obligat la plata diferenfelor, a bonificafiei de 5% corespunzatoare diferenfelor respective, precum si a majorarilor de intarziere aferente.

(6)      Fapta de a declara sume de plata mai mici decat cele datorate cu scopul de a beneficia de bonificatia prevazuta la alin. (1) reprezinta fapta contravenjionala si se sancfioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice.

(7)      Procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol se aproba prin ordin al presedintelui Agenjiei Najionale de Administrare Fiscala.”

2.              Alineatul (7) al articolului 120 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere se stabileste corelat cu nivelul dobanzii de referinja stabilit de Banca Nationals a Romaniei, o data pe an, prin legile bugetare anuale, pentru anul urmator, sau in cursul anului, daca rata dobanzii de referinja se modifica cu peste 5 puncte procentuale.”

3.              Dupa alineatul (7) al articolului 120 se introduce un nou alineat, alin.
(8), cu urmatorul cuprins:

„(8) Prin derogare de la alin. (7), nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere in cazul in care obligatiile fiscale rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.”

Art. Ill Articolul 18 din Legea nr. 19/2009 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 122 din 27 februarie 2009, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 18 – (1) In baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coteie de contribute de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

a)          21,8% pentru condifii normale de munca, datorate de angajator si angajafi, din care 9% datorate de angajaji si 12,8% datorate de angajatori;

b)         26,8% pentru condifii deosebite de munca, datorate de angajator si angajafi, din care 9% datorate de angajaji si 17,8% datorate de angajatori;

c)          31,8% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angaja|;i, din care 9% datorate de angajaji si 22,8% datorate de angajatori.

4

(2)        in cota de contribute individuals de asigurari sociaie prevazuta la alin. (1) este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modiflcarile si completarile ulterioare.

(3)        Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii in care prezenta lege se publica in Monitorul Oficial.”

Art. IV Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatafii, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modiflcarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Partea introductiva a alineatului (2) a articolului 257, se modifica
si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Contribufia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 5%, care se aplica asupra: (…)”

2. Alineatul (4) al articolului 257 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(4) in cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului minim pe (ara si care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contribu^ia lunara de 5% se calcuieaza asupra sumei reprezentand o treime din saiariul de baza minim brut pe fara.”

3. Alineatele (1) si (4) ale articolului 258 se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:

„(1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asigurari au obligafia sa calculeze si sa vireze la fond o contribute de 5,2% asupra fondului de salarii, datorata pentru asigurarea sanatafii personalului din unitatea respective.

(4) Pentru perioada in care angajatorii suporta indemnizafia pentru incapacitate temporara de munca, acestia au obligafia de a plati contribu^ia de 5,2% raportata la fondul de salarii, pentru salaria^ii aflafi in aceasta situate.”

4. Alineatele (4), (5) si (9) ale articolului 259 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(4) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obliga(ia sa isi asigure sanatatea potrivit prevederilor prezentei legi, sunt obligate sa comunice direct

5

casei de asigurari alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, in vederea stabilirii §fi achitarii cotei de 5%.

(5) Pentru lucratorii migrant care i§i pastreaza domiciliul sau re§edin|a in Romania, contribujia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% la veniturile obfinute din contractele Tncheiate cu un angajator strain.

(9) Persoanele care au obligafia sa se asigure, altele decat cele prevazute la alin. (7) §i art. 257 sj care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate farii plata contribufiei, platesc contribufia lunara de asigurari sociale de sanatate calculate prin aplicarea cotei de 5% la salariul de baza minim brut pe Jara.”

5. Alineatele (2)-(4) ale articolului 260 se modified §i vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Contribu^iile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i) se stabilesc prin aplicarea cotei de 5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza” minime brute pe Jara.

(3)      Contribufiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b) §i e) se stabilesc prin aplicarea cotei de 5% asupra indemnizafiei pentru incapacitate de munca datorata unui accident de munca sau unei boli profesionale, respectiv asupra indemnizajiei de §omaj.

(4)      Contribufiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. g) se stabilesc prin aplicarea cotei de 5% asupra ajutorului social acordat, in condifiile legii, pentru asigurarea venitului minim garantat.”

Art. V Dupa articolul 842 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru §omaj si stimularea ocuparii forfei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, eu modificarile si completSrile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 843 cu urmatorul cuprins:

,iAnt. 843 – (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatafii, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale Legii nr. 19/2009 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale Legii nr. 200/2006 privind constituirea §i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanfelor salariale, cu modificarile §i completarile ulterioare, angajatorii cu activitate economica, care pastreaza numarul locurilor de munca de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar si cei care creeaza noi locuri de munca si care incadreaza in munca, §omeri afla|i in evidenta agenfiilor pentru ocuparea for|ei de munca, beneficiaza de o reducere cu 50% a cotelor tuturor contributiilor sociale

6

datorate, respectiv contribufiile pentru asigurarile de sanatate, contribufiile de asigurari sociale, contribufiile la bugetul asigurarilor pentru somaj, contribu|iile datorate de angajatori in ftmcjie de clasa de rise, contribujia la Fondul de garantare cu obligafia menfinerii raporturilor de munca sau de serviciu eel pujin 24 de luni.

(2) Angajatorii care tnceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin.(l), anterior termenului de 24 de luni, sunt obligaji sa plateasca diferenfa dintre contribufiile fiscale platite si cele datorate, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).”

Aceasta propunere legislative a fost adoptata de Camera Deputafilor in

sedin|a din…………….. 2009, cu respectarea prevedenlor articolului 74, alin.(5), art.

75, alin.(l) §i art.76, alin.(l) din Constitufia Romaniei.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

Roberta Alma Anastase

Aceasta propunere legislative a fost adoptata de Senat in sedinfa din.

2009, cu respectarea prevederilor articolului 74, alin.(5), art. 75, alin.(l) si art.76, alin.(l) din Constitufia Romaniei.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Mircea-Dan Geoana

7

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: